Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2014

Deweloper zbankrutował. Co zrobić?

Bankructwo dewelopera jest zmorą spędzającą sen z powiek jego klientów. Nabywcy mieszkań, którzy kupili nieruchomość po 29 kwietnia 2012 r. mogą spać spokojnie. W razie upadłości firmy deweloperskiej nabywcy mieszkań sprzedanych po 29 kwietnia...

Wyodrębnienie lokalu. Co to jest? Kiedy jest możliwe?

Wyodrębnienie lokalu jest możliwe, gdy zostanie spełniona zaledwie jeden warunek. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu. Dokument potwierdzający samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest wydawany przez starostę na wniosek zainteresowanego....

Najemca nie płaci czynszu i rachunków. Co zrobić?

Nieuczciwy kontrahent korzystający z mieszkania bez uiszczania opłat jest zmorą wielu wynajmujących. Przedstawiamy skuteczne i legalne sposoby rozwiązania problemu. Lokator, który nie płaci czynszu najmu nie wywiązuje się z zobowiązań względem wynajmującego. Poszkodowana strona...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kiedy jest możliwe? Na czym polega?

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym podobnym do własności. Prezentujemy, jak użytkownik wieczysty może stać się właścicielem użytkowanego gruntu oraz kiedy jest to możliwe. Użytkownik wieczysty może korzystać z określonej nieruchomości gruntowej w zamian za...

Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości. Co to jest? Jak przebiega?

Postępowanie rozgraniczeniowe przebiega w kilku etapach. Wyjaśniamy na czym one polegają i kiedy mogą być przeprowadzone. Postępowanie rozgraniczeniowe jest przeprowadzane na podstawie art. 153 kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym artykułem granice nieruchomości są wytyczane...

Ograniczenie praw do nieruchomości. Co to jest? Kiedy jest możliwe? Na czym polega?

Prawo własności gwarantowane przez konstytucję oraz szereg ustaw może w szczególnych i uzasadnionych przypadkach podlegać pewnym ograniczeniom. Wyjaśniamy na czym one polegają oraz kiedy mogą zostać wprowadzone. Ograniczenie praw do nieruchomości jest możliwe w...

Odszkodowanie za wywłaszczenie. Jak jest ustalane?

Odszkodowanie musi zostać zapłacone właścicielowi wywłaszczanej nieruchomości. W przeciwnym razie postępowanie jest pozbawione legalności. Wyjaśniamy, w jaki sposób ustala się wysokość rekompensaty. Odszkodowanie za wywłaszczenie jest ukierunkowane na naprawienie szkody. Działania administracji publicznej są...

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Co to jest? Na czym polega?

Utrata własności nieruchomości w wyniku decyzji wywłaszczeniowej nie zawsze jest bezpowrotna. W niektórych przypadkach może dojść do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Możliwość zwrotu wywłaszczonej nieruchomości występuje wtedy, gdy Skarb Państwa lub gmina nie wykorzystają jej...

Wywłaszczenie nieruchomości. Co to jest? Kiedy jest możliwe?

Wywłaszczenie nieruchomości odbywa się w drodze aktu organu administracji. Wyjaśniamy, jakie warunki muszą zaistnieć, żeby taka decyzja mogła być wydana. Wywłaszczenie może spowodować pozbawienie prawa własności, albo jego ograniczenie. Należy dodać, że decyzja może...

Prawo pierwokupu. Co to jest? Na czym polega?

Prawo pierwokupu jest uprawnieniem przysługującym osobie trzeciej względem sprzedawcy, który chce zbyć określoną rzecz. Poniżej wyjaśniamy jak z niego skorzystać. Prawo pierwokupu jest zastrzeżeniem pierwszeństwa do zakupu rzeczy w razie, gdyby druga strona sprzedała...