Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Co to jest? Na czym polega?

Utrata własności nieruchomości w wyniku decyzji wywłaszczeniowej nie zawsze jest bezpowrotna. W niektórych przypadkach może dojść do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Możliwość zwrotu wywłaszczonej nieruchomości występuje wtedy, gdy Skarb Państwa lub gmina nie wykorzystają jej w celu publicznym w określonym terminie. Wywłaszczenie następuje na podstawie decyzji, lecz wyłącznie w celu realizacji publicznego celu. Musi być jasno określony w dokumencie wydanym przez starostę (np. budowa linii kolejowej).

Zgoda byłego właściciela

Nie wolno wykorzystać wywłaszczonej nieruchomości w innym celu niż określony w decyzji starosty. Istnieje możliwość wykorzystania gruntu w inny sposób niż sprecyzowany we wspomnianym akcie, ale starosta musi uzyskać zgodę byłego właściciela. Organ powinien zawiadomić poprzedniego właściciela bądź jego spadkobiercę o zaistniałej sytuacji i poinformować o możliwości zwrotu wywłaszczonego gruntu lub jego części. Uprawnienie do odzyskania nieruchomości wygasa w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wniosek do starosty

Chcąc skorzystać z prawa do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, należy złożyć wniosek do starosty zawierający żądanie. Organ zawiadamia właściwy urząd, który dopełnia formalności. Należy dodać, że osoba, która chce zwrotu nieruchomości musi oddać otrzymane wcześniej odszkodowanie.

Dodatkowe warunki

Wywłaszczona nieruchomość jest uznawana za zbędną jeśli po upływie 7 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o jej przejęciu nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu. Termin wydłuża się do 10 lat, jeżeli podjęto pewne działania, ale cel nie został osiągnięty. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy jej właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa.

Może Ci się również spodoba