Wyodrębnienie lokalu. Co to jest? Kiedy jest możliwe?

Wyodrębnienie lokalu jest możliwe, gdy zostanie spełniona zaledwie jeden warunek. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Dokument potwierdzający samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest wydawany przez starostę na wniosek zainteresowanego. Dopiero po uzyskaniu tego zaświadczenia można wyodrębnić lokal i przenieść jego własność na nowego nabywcę.

Warunek wyodrębnienia lokalu

Jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony przez lokal jest jego samodzielność. Samodzielny lokal mieszkalny charakteryzuje się tym, że został wydzielony trwałymi ścianami (nie np. parawanem) w obrębie budynku oraz składa się z jednej lub więcej izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Pokoje wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich mieszkaniowych potrzeb. Pomocnicze pomieszczenia mogą być przeznaczone na cele inne niż mieszkalne (np. garaż, spiżarnia). Ścianki z płótna, cienkiej dykty czy folii nie spełniają warunku trwałości.

Czemu służy ustanowienie odrębnej własności lokalu?

Odrębna własność lokalu umożliwia właścicielowi dysponowanie nim bez względu na właścicieli sąsiednich mieszkań. Prawo odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (klatka schodowa, korytarz) jest ujawnione w księdze wieczystej wyodrębnionego mieszkania oraz nieruchomości, z której lokal został wyodrębniony. Odrębna własność lokalu może być ustanowiona w drodze umowy oraz jednostronnej czynności prawnej właściciela. Sąd również może ustanowić odrębną własność lokalu znosząc współwłasność.

Wydanie zaświadczenia

Starosta wydaje zaświadczenie o samodzielności lokalu na wniosek zainteresowanego. W piśmie należy wskazać swoje dane identyfikacyjne, rodzaj lokalu i układ pomieszczeń oraz adres. Wnioskodawca powinien wskazać swój interes prawny, jaki ma w uzyskaniu zaświadczenia (np. podział swojej nieruchomości na dwa odrębne lokale, w celu sprzedaży jednego z nich). Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, które umożliwią stwierdzenie czy zostały spełnione wymagania ustawowe dla samodzielności lokalu. Załączamy rysunki z posiadanej dokumentacji lub szkice prezentujące rzuty lokali i przynależnych pomieszczeń wraz z opisem i dowód uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł). Jeżeli złożymy błędną lub niekompletną dokumentację urząd starostwa wezwie nas do uzupełnienia braków w odpowiednim terminie. W razie nieprawidłowej dokumentacji starosta nie wyda zaświadczenia.

Może Ci się również spodoba