Jakie są obowiązki i prawa najemcy nieruchomości?

Zarówno wynajmujący, jak i najemca mają swoje obowiązki i prawa określone głównie w umowie najmu i kodeksie cywilnym. W tym artykule skupimy się na przedstawieniu uprawnień i powinności najemcy.

Osoba, która płaci czynsz za korzystanie z mieszkania powinna wiedzieć, co jej wolno, a czego nie. Znając konsekwencje niektórych działań można uniknąć dotkliwych strat finansowych. Równie ważna jest znajomość swoich praw. Najemca powinien wiedzieć, jak może się bronić przed nieuczciwym wynajmującym.

Obowiązki najemcy

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest płacenie czynszu w terminie. Czynsz ma zwykle postać pieniężnej kwoty uiszczanej do 10. dnia każdego miesiąca. Podany termin ma charakter ustawowy i strony mogą ustalić inny (np. do 3. dnia każdego miesiąca). Kolejnym ważnym obowiązkiem jest utrzymywanie lokalu w dobrym stanie. Po zakończeniu umowy najmu lokator musi zdać mieszkanie w stanie niepogorszonym. Ewentualne obniżenie jakości czy wartości nieruchomości i jej wyposażenia może wynikać z normalnego zużycia. Wtedy najemca nie ponosi odpowiedzialności i nie musi dokonywać napraw czy też płacić rekompensaty. Jeśli dojdzie do drobnych uszkodzeń uniemożliwiających komfortowe korzystanie z lokalu (np. urwanie uchwytu od szafki, awaria lodówki), to powinien je naprawić. Jeżeli doszłoby do poważnej usterki, np. instalacji wodnej, musi poinformować wynajmującego, który się tym zajmie. Najemca ma również obowiązek umożliwić właścicielowi wejście do lokalu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Prawa najemcy

Najemca ma prawo do spokojnego korzystania z mieszkania. Wynajmujący ma obowiązek mu to zapewnić. Jeżeli utrudnia dostęp do nieruchomości, najemca może wypowiedzieć umowę, albo zażądać obniżenia czynszu. Podobnie jest w przypadku, gdy wynajęta nieruchomość ma wady uniemożliwiające korzystanie z niej (np. niesprawna instalacja cieplna). Najemca ma prawo zwrotu nakładów poniesionych w związku z kupnem wyposażenia. Może ubiegać się o zwrot sumy pieniężnej będącej różnicą wartości lokalu w dniu zamieszkania a wartością w dniu opróżnienia lokalu. Na jakiekolwiek ulepszenia najemca potrzebuje zgody wynajmującego. Gdyby ten jej nie wyraził, może zażądać usunięcia ulepszeń i przywrócenia poprzedniego stanu.

Może Ci się również spodoba