Najemca nie płaci czynszu i rachunków. Co zrobić?

Nieuczciwy kontrahent korzystający z mieszkania bez uiszczania opłat jest zmorą wielu wynajmujących. Przedstawiamy skuteczne i legalne sposoby rozwiązania problemu.

Lokator, który nie płaci czynszu najmu nie wywiązuje się z zobowiązań względem wynajmującego. Poszkodowana strona ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu. Zakończenie stosunku najmu nie pomoże w odzyskaniu zaległych rat. Jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Poza tym, wynajmujący ma prawo do zastawu na rzeczach wniesionych przez najemcę do mieszkania. Może je zatrzymać do chwili uregulowania należności.

Jak wypowiedzieć umowę najmu?

Kiedy najemca nie płaci czynszu najmu za trzy pełne okresy płatności (najczęściej 3 kolejne miesiące), to właściciel powinien przesłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru pisemne wezwanie do zapłaty zaległych i bieżących należności. Musi go uprzedzić o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Gdy najemca nie zastosuje się do wezwania, właściciel powinien wyznaczyć dodatkowy miesięczny termin zapłaty. Po przekroczeniu tego terminu wynajmujący powinien wypowiedzieć umowę. Wcześniejsze wypowiedzenie najmu jest nieważne. Wypowiedzenie umowy najmu musi być dokonane na piśmie, bo będzie bezskuteczne i sąd go nie uwzględni. W dokumencie trzeba podać przyczynę i okres wypowiedzenia (co najmniej miesiąc).

Jak odzyskać zaległy czynsz?

Najemca być może ureguluje w końcu należności ku uciesze wynajmującego, jednak takie sytuacje zdarzają się dość rzadko. Wynajmujący powinien przygotować pozew o zapłatę i wnieść go do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, albo położenie lokalu zajmowanego przez najemcę. Wybór należy do powoda. Wynajmujący może pozwać wszystkie osoby pełnoletnie, które stale zamieszkiwały wraz z najemcą. Pozew musi być sporządzony na urzędowym formularzu. Należy podać dane pozwanego i powoda, uzasadnić żądanie i opisać sprawę. Każda okoliczność powinna zostać poparta dowodem. Pozew powinien zawierać wartość przedmiotu sporu, czyli sumę zaległości, których domaga się wynajmujący. Do formularza załącza się kopie pozwu i wszystkich załączników. Kopii musi być tyle, ilu jest pozwanych.

Może Ci się również spodoba