Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kiedy jest możliwe? Na czym polega?

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym podobnym do własności. Prezentujemy, jak użytkownik wieczysty może stać się właścicielem użytkowanego gruntu oraz kiedy jest to możliwe.

Użytkownik wieczysty może korzystać z określonej nieruchomości gruntowej w zamian za coroczne uiszczanie opłat na rzecz jej właściciela (np. gminy, Skarbu Państwa). Najwyższe koszty ponoszą firmy, które wykorzystują grunty na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Roczna opłata wynosi aż 3% wartości rynkowej użytkowanej nieruchomości. Kiedy koszty użytkowania wieczystego są wysokie, warto rozważyć możliwość przekształcenia użytkowania we własność. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Kto może skorzystać z tej opcji?

Ustawa regulująca przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności weszła w życie 13 października 2005 r. Osoby, które posiadały użytkowanie wieczyste w tym dniu i ich następcy mogą żądać uwłaszczenia w drodze decyzji administracyjnej. O przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wnosić osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz ich prawni następcy.

Przebieg postępowania

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje na podstawie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie. Zostaje ono wszczęte na wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Adresatem wniosku jest organ, który reprezentuje właściciela. Zatem jeśli grunt należy do Skarbu Państwa, składamy wniosek do starosty. Gdy nieruchomość należy do gminy, pismo wnosimy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Grunt może być własnością województwa lub powiatu. Wtedy wniosek kierujemy do zarządu województwa bądź powiatu. Rozstrzygnięcie powinno zapaść po około miesiącu od złożenia pisma, a w szczególnie zawiłych przypadkach po maksymalnie dwóch miesiącach.

Ile to kosztuje?

Wnioskodawca musi uiścić opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Jej wysokość jest określona w decyzji oraz ma postać różnicy między wartością rynkową gruntu, a wartością prawa użytkowania wieczystego. Zainteresowany powinien wnioskować o rozłożenie należności na raty (najczęściej na okres 10-20 lat). Kolejne raty są oprocentowane przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Wierzytelność zostanie dodatkowo zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki (tzw. hipoteki przymusowej). Organ wydający decyzję może udzielić bonifikaty od opłaty na podstawie zarządzenia wojewody.

Może Ci się również spodoba