Umowa renty. Co to jest? Na czym polega?

W umowie renty jedna osoba zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń. Świadczenie może mieć formę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku (np. zboże).

Umowa renty może zostać ustanowiona za wynagrodzeniem, albo nieodpłatnie. Umowa za wynagrodzeniem występuje wtedy,gdy jedna osoba w zamian za rentę przenosi na inną osobę określone prawo (np. własność mieszkania). Do umów bez wynagrodzenia stosuje się odpowiednio przepisy o umowie darowizny.

Wymagana forma

Umowa renty powinna zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony. Niemniej jeśli jej przedmiotem jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Treść dokumentu

Umowa renty może być zawarta na czas określony w sposób ścisły lub inny. Ściśle określony termin to np. 5 lat. Inny sposób określenia czasu obowiązywania umowy to np. na czas życia osoby uprawnionej do renty. Stroną umowy może być jedna lub więcej osób. Termin płatności renty jest ustalany indywidualnie przez zobowiązanego i uprawnionego. Jeżeli pominą tę kwestię, to znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Według obowiązujących regulacji renta pieniężna powinna być wypłacana miesięcznie z góry. Natomiast renta polegająca na świadczeniach w rzeczach oznaczonych co do gatunku powinna być wypłacana w terminach, które wynikają z właściwości świadczenia oraz celu renty, np. zboże w czasie zbiorów.

Zakończenie stosunku renty

Kiedy nadejdzie termin, albo inne zdarzenie określone w umowie stosunek renty ulega zakończeniu. W przypadku renty nieodpłatnej osoba zobowiązana może odwołać rentę, np. z powodu zmiany jego sytuacji finansowej. Innym powodem uzasadniającym odwołanie renty jest rażąca niewdzięczność uprawnionego.

Podatek

Umowa nieodpłatnej renty jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Z obowiązku płacenia wspomnianego podatku są zwolnieni najbliżsi krewni, a zatem:

– małżonek

– dzieci

– wnuki

– rodzice

– dziadkowie

– pasierbowie

– rodzeństwo

– ojczym i macocha

Osoby spoza wymienionego kręgu mają obowiązek uiszczenia podatku zgodnie ze skalą podatkową określoną dla darowizny. Umowa odpłatnej renty nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Może Ci się również spodoba