Odszkodowanie a zadośćuczynienie. Jak ustala się ich wysokość?

Odszkodowanie jest sposobem rekompensaty szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu, któremu została wyrządzona krzywda. Warto wiedzieć, jak ustala się wysokość odszkodowania oraz co jest brane pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie powinny zostać wypłacone w polskiej walucie. Wysokość wspomnianych rekompensat zostaje określona w pieniądzu. Wartość odszkodowania powinna zostać podana według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Konieczne jest stosowanie obiektywnego miernika. Jeżeli sąd ustala odszkodowanie na podstawie cen z chwili innej niż data orzekania powinien to uzasadnić.

Określenie wartości utraconego przedmiotu

Odszkodowanie wypłacone z tytułu zniszczenia określonego przedmiotu jest trudne do ustalenia. Wątpliwości są związane z kwestią związków funkcjonalnych tej rzeczy z pozostałymi elementami majątku. Według jednej koncepcji należy wziąć pod uwagę sposób użycia przedmiotu oraz jego związków zresztą majątku poszkodowanego. Inny pogląd wskazuje na konieczność uwzględnienia ceny przedmiotu oraz pominięcia istniejących związków funkcjonalnych. W polskim prawie obowiązuje zasada pełnego odszkodowania. Dlatego też należy wziąć pod uwagę wartość przedmiotu z uwzględnieniem związków funkcjonalnych.

Ustalenie cen

Przedsiębiorca domagający się odszkodowania może domagać się uwzględnienia cen detalicznych. Odszkodowanie uwzględnia wówczas rzeczywistą stratę i utracone korzyści. Należy brać pod uwagę ceny z chwili ustalania odszkodowania, a zatem obowiązujące z chwili orzekania. Gdyby sąd uwzględnił ceny obowiązujące w momencie wyrządzenia szkody odszkodowanie mogłoby być niższe od wartości szkody. W okresie między wyrządzeniem szkody a wydaniem orzeczenia może nastąpić wzrost cen. Inne zasady określania wysokości odszkodowania niż wyżej opisane.

Jak określa się wysokość zadośćuczynienia?

Wysokość zadośćuczynienia jest zależna od rozmiarów krzywdy. Można je ustalić na podstawie rodzaju naruszonego dobra osobistego, stopnia winy sprawcy i intensywności naruszenia. Należy też uwzględnić stopień dyskomfortu wynikającego z naruszenia oraz osobista i majątkową sytuacją pokrzywdzonego. Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, a jego zasądzenie ie wyklucza możliwości wykorzystania innych środków przewidzianych w sytuacji naruszenia dóbr osobistych.

Może Ci się również spodoba