Opłaty eksploatacyjne mieszkania. Czym są?

Opłaty eksploatacyjne są ogólnym określeniem stosowanym w odniesieniu do comiesięcznych kosztów związanych z korzystaniem z mieszkania.

Opłaty eksploatacyjne ponosi ten, kto korzysta z mieszkania i mediów (np. prądu). Właściciel, albo najemca muszą płacić co miesiąc kwotę na rzecz spółdzielni oraz dostawców energii i innych mediów. Najemca może płacić czynsz wynajmującemu obejmujący czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne., które są płacone przez wynajmującego. Jest to najczęściej wybierane rozwiązanie.

Komu i za co płacimy czynsz?

Koszty eksploatacji są ponoszone przez właściciela lub najemcę na rzecz jednostek komunalnych, Skarbu Państwa, albo Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Te koszty są uwzględnione w czynszu, który obejmuje także podatek od nieruchomości, koszty administrowania i zarządzania, koszty konserwacji i utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynku, utrzymania nieruchomości wspólnej (np. klatek schodowych) i zieleni. Zaliczki właścicieli na koszt zarządu są wpłacane tylko przez członków wspólnoty mieszkaniowej. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych płacą natomiast ogólną opłatę eksploatacyjną.

Opłata eksploatacyjna dla spółdzielni

Opłata eksploatacyjna jest sumą kosztów utrzymania czystości, utrzymania pomieszczeń wspólnych, kosztów zarządu i administracyjno-biurowych, konserwacji i remontów, a także podatków na rzecz gminy oraz innych opłat publicznoprawnych. Utrzymanie wspólnych pomieszczeń (np. klatki schodowej, korytarza) wymaga ponoszenia opłat za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości.

Zaliczki właścicieli na koszt zarządu

Zaliczki właścicieli na koszt zarządu nie są wynagrodzeniem dla jego członków. Środki pieniężne uzyskane z tego tytułu są przeznaczone na remont i bieżące konserwacje, utrzymanie części nieruchomości przeznaczonej do wspólnego użytku oraz opłaty za antenę zbiorczą i ewentualnie windę. Dodatkowo, z zaliczek pokrywa się koszty ubezpieczenia oraz płaci się podatki i inne opłaty publicznoprawne. Właściciele mogą się umówić z zarządem, że sami będą uiszczać wymienione wyżej opłaty, niemniej jest to mniej komfortowe rozwiązanie.

Porządek to podstawa

Nieruchomość musi być dobrze zarządzana, a dodatkowo utrzymana w czystości. Właściciele poszczególnych lokali płacąc opłaty eksploatacyjne pokrywają wydatki na utrzymanie czystości i porządku. Z sumy wpływających comiesięcznie opłat część środków jest dodatkowo przeznaczana na wynagrodzenie dla członków zarządu lub zarządcy nieruchomości.

Opłaty dla dostawców

Dostawcy wody, ciepła, energii elektrycznej i gazu również pobierają comiesięczne opłaty. Opłaty za gaz, wodę i ciepło są zwykle opłacane w spółdzielni, która podobnie jak dostawcy energii elektrycznej określa jednolitą stawkę za każdy miesiąc. W razie, gdy zużycie będzie mniejsze niż przewidywane, na koniec roku pojawi się nadpłata. W przypadku rozliczeń energią elektryczną nadpłata jest zaliczana na poczet płatności, które są ustalone na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Spółdzielnia rozlicza nadpłaty po zakończeniu roku. Nie może swobodnie nimi dysponować. Właściciele, którym została naliczona nadwyżka otrzymują informacje o jej wysokości.

Może Ci się również spodoba