Polecenie na spadkobiercę. Co to jest? Jak nałożyć polecenie na spadkobiercę?

Polecenie jest obowiązkiem działania lub zaniechania nałożonym na spadkobiercę bądź zapisobiorcę wpisanym w testamencie.

Polecenie może mieć majątkowy lub niemajątkowy charakter. Jego treść może dotyczyć sposobu użycia korzyści majątkowej, albo zapewnienia jej określonej grupie osób.

Jak napisać polecenie?

Polecenie wystarczy umieścić pod wskazaniem spadkobiercy i przyznanego mu udziału.

Wzór:

Ja niżej podpisany ………, urodzony w …………….. dnia ………………, powołuję do spadku po mnie ……………………….. w części …………… (wartość ułamkowa np. 1/4) spadku. ……………………. (imię i nazwisko spadkobiercy, albo stosunek pokrewieństwa, np. mojej córce) polecam opiekę nad bratem.

Wykonanie polecenia

Każdy ze spadkobierców i wykonawca testamentu mogą żądać wykonania polecenia, chyba że ma na celu tylko korzyść osoby obciążonej poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, to jego wykonania może zażądać także organ państwowy. Spadkodawca może zastrzec w testamencie, że obciążony traci prawo do należnej mu części spadku bądź zapisu. Zapisobiorca może zostać zwolniony z obowiązku wypełnienia polecenia, lecz tylko wtedy, gdy uzasadnia do jego treść, a zatem wtedy gdy spełnienie świadczenia wymaga osobistych umiejętności, doświadczenia lub wiedzy.

Może Ci się również spodoba