Jakie są prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchomości?

Współwłaściciele posiadają pewne prawa i obowiązki. Nadużycie uprawnień lub niewypełnianie powinności pociąga za sobą pewne konsekwencje. Warto wiedzieć, co jakie czynności może podjąć współwłaściciel i do czego jest zobowiązany.

Często zdarza się, że własność mieszkania przysługuje dwóm bądź większej liczbie osób. W tej sytuacji są współwłaścicielami jednej rzeczy i posiadają równe udziały. Zmiana wysokości udziałów we własności może nastąpić w drodze umowy (np. umowy darowizny). Poniżej przedstawiamy szereg praw i obowiązków przysługujących współwłaścicielowi.

Zarząd wspólną nieruchomością

Rozporządzanie nieruchomością wspólną oraz wykonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli nie uzyska zgody, np. na zmianę koloru elewacji, problem zostaje rozstrzygnięty przez sąd. Z wnioskiem muszą wystąpić współwłaściciele, których udziały wynoszą minimum połowę. Sąd orzeknie biorąc pod uwagę cel czynności i interesy wszystkich współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do korzystania z całej nieruchomości, ale w ten sposób, żeby nie utrudniać tego innym. Jeżeli podjęta czynność wykroczy poza tę granicę, wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Należy dodać, że do ich podstawowych obowiązków należy współdziałanie w zarządzie wspólną nieruchomością. Sprawy wykraczające poza zwykły zarząd wymagają jednomyślnej zgody. Czynności związane ze zwykłym zarządem mogą zostać podjęte, jeśli większość właścicieli się z nimi opowie. Jeżeli nie można uzyskać większości, współwłaściciel powinien złożyć do sądu wniosek o wyznaczenie zarządcy. Podobnie należy postąpić wtedy, gdy większość współwłaścicieli krzywdzi mniejszość lub narusza zasady zarządu. Współwłaściciel, który jest zarządcą może żądać od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenia za pracę.

Profity i wydatki

Pożytki (np. czynsz) i inne przychody pochodzące z nieruchomości przysługują wszystkim współwłaścicielom proporcjonalnie do ich udziałów. W taki sam sposób ponoszą oni wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości.

Zniesienie współwłasności

Prawo do żądania zniesienia współwłasności przysługuje każdemu współwłaścicielowi. Niemniej można wyłączyć to uprawnienie w drodze umowy zawartej na maksymalnie 5 lat. Istnieje możliwość ponownego przedłużenia kontraktu. Trzeba to uczynić w ostatnim roku przed upływem terminu określonego we wspomnianym wyżej dokumencie.

Może Ci się również spodoba