Podział nieruchomości na działki budowlane. Co to jest? Na czym polega?

Podział dużej nieruchomości gruntowej na mniejsze jest bardzo opłacalny. Sprzedaż kilku niewielkich działek budowlanych jest łatwiejsza, a co za tym idzie bardziej dochodowa. Poniżej wyjaśniamy, jakie formalności trzeba dopełnić, aby podzielić grunt.

Podział nieruchomości gruntowej polega na wytyczeniu granic mniejszych działek przez geodetę Każda działka staje się odrębną rzeczą i musi posiadać swoją księgę wieczystą. Chcąc dokonać podziału gruntu na kilka mniejszych działek budowlanych trzeba dopełnić formalności w urzędzie gminy i starostwie powiatowym.

Wstępny plan podziału

Przygotowanie wstępnego planu podziału jest pierwszym etapem. Szkic należy wykonać na mapie zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o podstawowe elementy zagospodarowania terenu. Mapa jest dostępna w starostwie powiatowym. Trzeba udać się do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Nie ma obowiązku zlecania pracy geodecie, ale większość osób się na to decyduje. Koszt usługi wynosi ok. 300-400 zł. Na wstępnym planie należy nanieść granice nieruchomości, która podlega podziałowi, jej oznaczenie (na podstawie księgi wieczystej, danych z katastru) oraz powierzchnię. Na mapie należy zaznaczyć granice działek projektowanych do wydzielenia i propozycje przebiegu dostępu do drogi publicznej dla nowo utworzonych nieruchomości.

Wniosek o zaopiniowanie planu

Wniosek powinien być złożony w wydziale geodezji i kartografii istniejącym przy urzędzie gminy. Do wniosku należy załączyć dokumenty, które potwierdzają tytuł własności oraz aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków. Wśród dokumentów powinny znaleźć się np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu. Jeżeli została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy załączyć do wniosku jej kopię. Ponadto, trzeba przygotować trzy egzemplarze projektu. Wójt po otrzymaniu wniosku zbada cel podziału działki i zamierzony sposób wykorzystania nowo utworzonych nieruchomości. Na tej podstawie podejmie decyzję. Opinia w sprawie proponowanego podziału jest wyrażana w formie postanowienia. Wnioskodawca może złożyć zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem wójta. Wnioskodawca może zaskarżyć rozstrzygnięcie samorządowego kolegium do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ostatnią instancją jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Projekt podziału działki

Jeżeli opinia wójta będzie pozytywna, można przygotować projekt podziału nieruchomości. Musi zostać sporządzony przez geodetę z uprawnieniami do rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz przygotowywania dokumentów prawnych. Geodeta wytycza granice, określa graniczne punkty i oznacza podział na odpowiedniej mapie. Następnie składa dokumenty do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gdzie zostają opatrzone klauzulą i przyjęte do zasobu.

Wniosek o podział nieruchomości

Po przyjęciu dokumentów do zasobu przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zainteresowany może złożyć wniosek o podział nieruchomości do wójta. Do pisma należy załączyć dokumenty potwierdzający prawo do nieruchomości oraz wypis i wyrys z ewidencji nieruchomości. Jeżeli została wydana decyzja o warunkach zabudowy, trzeba załączyć ją do wniosku. Wśród załączników znajduje się też wstępny projekt podziału. Nie należy go składać, gdy podział zostanie dokonany niezależnie od miejscowego planu zagospodarowania. Do wniosku o podział nieruchomości załącza się także dokumentację geodezyjną. Zbiór obejmuje mapę z projektem podziału, wykaz zmian gruntowych i protokół z przyjęcia granic nieruchomości. Gdy oznaczenie działek gruntu w ewidencji różni się od tego w księgach wieczystych, trzeba załączyć wykaz synchronizacyjny. Dodatkowo, właściciele nieruchomości widniejących w rejestrze zabytków muszą mieć zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli osoba ubiegająca się o podział zapomni choćby o jednym z załączników, wniosek nie zostanie przyjęty. Urząd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Dopiero wtedy wniosek zostanie rozpatrzony.

Zatwierdzenie podziału

Decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna wtedy, gdy minie termin odwołania się od niej (7 dni). Wtedy postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zostaje zakończone. Grunt zostaje podzielony na działki, dla których powinny być założone odrębne księgi wieczyste.

Może Ci się również spodoba