Wydziedziczenie spadkobiercy. Jak wydziedziczyć spadkobiercę?

Spadkobierca może wydziedziczyć zstępnych, małżonka i wstępnych. Wyjaśniamy na czym to polega i jak to uczynić.

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu prawa do zachowku. Kodeks cywilny wskazuje na możliwe przyczyny takiego postępowania. Gdyby spadkodawca wydziedziczył spadkobierców na innej podstawie, takie postanowienie zawarte w testamencie byłoby nieważne.

Kiedy można wydziedziczyć krewnych?

Spadkodawca może pozbawić w testamencie dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka i rodziców zachowku. W Kodeksie cywilnym zostały wymienione trzy powody takiego zachowania. Pierwszy z nich dotyczy postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy. Spadkobierca, który łamie prawo, nadużywa alkoholu lub innych środków odurzających wbrew prośbom spadkodawcy, może zostać wydziedziczony.

Testator może wydziedziczyć osobę, która popełniła przeciw niemu lub jego bliskiemu umyślne przestępstwo. Nie może to być jakikolwiek czyn zabroniony. Kodeks cywilny wymienia przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu, wolności i rażącą obrazę czci.

Trzeci przypadek, w którym można wydziedziczyć spadkobiercę to niedopełnianie przez niego obowiązków rodzinnych względem testatora. Na przykład, jeżeli córka i syn nie opiekują się chorą matką mimo jej choroby i podeszłego wieku, mogą zostać przez nią wydziedziczeni.

Postanowienie o wydziedziczeniu

W testamencie należy wskazać konkretną osobę, która ma zostać wydziedziczona zgodnie z wolą testatora (np. moją córkę Annę Kowalską). Spadkodawca powinien również wskazać przyczynę wydziedziczenia.

Wzór:

Wydziedziczam ………………………….. . Przyczyną wydziedziczenie jest ………………………. (np. usiłowanie zabójstwa mojej małżonki).

Należy pamiętać o tym, że spadkodawca nie może wydziedziczyć osoby uprawnionej do zachowku, jeżeli jej przebaczył. Nie ma znaczenia to, czy posiada zdolność do czynności prawnych. Przebaczenie wywoła skutki prawne wtedy, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem, czyli gdy testator był świadomy swojego oświadczenia. Osoba, która została wydziedziczona jest traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku (tj. śmierci spadkodawcy). Udział, który by jej przypadł przechodzi na jej dzieci. Gdyby wydziedziczony nie miał dzieci, następuje przyrost. Polega na tym, że udział zostaje podzielony odpowiednio między pozostałych spadkobierców, według przypadających im udziałów.

Może Ci się również spodoba