Umowa użytkowania wieczystego. Co to jest? Co musi zawierać?

Oddanie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Po jego zakończeniu zostaje podpisana umowa.

Przetarg może być przeprowadzony w formie przetargu ustnego lub pisemnego, ograniczonego bądź nieograniczonego. Jeśli celem organizatora przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny za użytkowanie, powinien zorganizować ustny przetarg. Natomiast w przypadku, gdy celem jest wybór najbardziej korzystnej oferty, należy zorganizować przetarg pisemny. Zarówno osoba, jak i przedsiębiorstwo może być kontrahentem.

Zawarcie umowy

Jedną ze stron umowy jest Skarb Państwa, albo jednostka samorządu terytorialnego. W konsekwencji należy przestrzegać szczególnych zasad obowiązujących w zakresie reprezentacji i podpisywania umów przez wspomniane wyżej osoby prawne. Są to reguły dotyczące skuteczności oświadczenia woli podmiotu publicznego. Organizator przetargu wyznacza miejsce i termin zawarcia umowy. Kontrahent musi się stawić w odpowiednim czasie i miejscu. Jeżeli się nie pojawi, a jego nieobecność będzie nieusprawiedliwiona, organizator może zrezygnować z zawarcia umowy i zorganizować kolejny przetarg.

Treść umowy

Treść umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego musi obejmować oznaczenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, informacje o sposobie korzystania z niej, określenie terminu oraz ustalenie wysokości opłaty. W przeciwnym razie może dojść do prawnych konfliktów po zakończeniu umowy lub jeszcze w trakcie jej trwania. Tylko nieruchomości gruntowe, które są własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem umowy.

Kiedy umowa wywołuje skutki prawne?

Umowa o ustanowienie użytkowania wieczystego jest skuteczna, jeżeli zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy prowadzi do nieważności czynności prawnej. Umowa będzie nieważna także wtedy, gdy jej treść będzie zawierać warunek albo termin. Należy dodać, że ustanowienie użytkowania wieczystego wymaga wpisu do księgi wieczystej. Dopiero z chwilą jego dokonania uczestnik przetargu, który zaoferował najlepszą cenę staje się użytkownikiem wieczystym.

Może Ci się również spodoba