Od czego zależy ważność testamentu?

Jeżeli chcesz, żeby twój majątek po śmierci przypadł innym osobom, albo w innych proporcjach niż przewiduje Kodeks cywilny, musisz sporządzić testament. Wyjaśniamy, jak go napisać, żeby był ważny i został uwzględniony przez sąd.

Testament może dotyczyć rozporządzeń majątkiem na wypadek śmierci jednej osoby. Małżonkowie nie mogą napisać wspólnego testamentu. Nie każdy może sporządzić swój testament. Zdolność testowania jest prawem do rozporządzania swoim majątkiem. Nie przysługuje osobie niepełnoletniej oraz ubezwłasnowolnionej. Zdolność testowania jest oceniana na chwilę sporządzenia testamentu. Jeżeli osoba pełnoletnia spisała swój testament w 2014 r., a w 2015 r. została ubezwłasnowolniona, to dokument jest ważny.

Wady oświadczenia woli a ważność testamentu

Sporządzenie testamentu przez osobę posiadającą zdolność do testowania nie gwarantuje jego ważności. Dokument musi posiadać odpowiednią formę oraz być spisany osobiście. Polskie prawo nie przewiduje możliwości sporządzenia testamentu przez przedstawiciela. Nieważność testamentu może być konsekwencję wad oświadczenia woli. Groźba, błąd i pozostawanie w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli są trzema przesłankami, które umożliwiają unieważnienie testamentu. Należy dodać, że ów błąd musi być istotny. Musi być na tyle ważny, że gdyby testator nie działał pod jego wpływem, treść dokumentu byłaby inna.

Pamiętaj o terminach

Termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności testamentu wynosi 3 lata od dnia, w którym osoba posiadająca interes prawny (np. spadkobierca) dowiedziała się o przyczynie nieważności. Po jego upływie nie można się powołać na błąd, groźbę czy nieświadomość. Należy dodać, że czas ten nie może być dłuższy niż 10 lat od śmierci testatora. Jeżeli 9 lat po śmierci testatora jego małżonek dowiedział się, że testament został sporządzony pod wpływem groźby, to ma tylko rok, a nie 3 lata na złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności testamentu.

Może Ci się również spodoba