Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do czego jest potrzebny?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego służy ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu gminy. Zostaje przygotowany na podstawie zrównoważonego rozwoju terenu, z uwzględnieniem przepisów prawnych zawartych w ustawach, dotyczących warunków zagospodarowania terenu.

Czym się charakteryzuje?

Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz zasady ich zagospodarowania określono w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Podstawowa reguła wskazuje na to, że należy dostosować planowanie przestrzenne do wymogów gospodarki rynkowej i rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Każdy właściciel zachowuje prawo do zagospodarowania terenu. Musi jednak przestrzegać ustaleń planu miejscowego. Zachowuje jednak prawo do ochrony własnego interesu prawnego w razie zmiany form zagospodarowania.

Gmina ma możliwość kształtowania przestrzeni. Ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie. Przestrzeń gminy bądź jej fragment są kształtowane w dokumentacji planistycznej. Obejmuje plan miejscowy i studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy. W planie miejscowym ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy znajdują się natomiast zasady zagospodarowania obszaru gminy i polityki przestrzennej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu jest swoistym narzędziem samorządu terytorialnego, który prowadzi na swoim terenie własną przestrzenną politykę. Decyzja o sporządzeniu planu jest podejmowana przez radę gminy w formie uchwały. Zakres i szczegółowość planu są uwarunkowane cechami obszaru. Zależą także od samorządu. Plan jest sporządzany w zależności od potrzeb. Należy obowiązkowo przygotować go w szczególnych przypadkach, jeżeli wymaga tego ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązek sporządzenia planu miejscowego nakładają także inne przepisy prawne, między innymi prawo o ochronie środowiska oraz prawo o ochronie gruntów. Obowiązek może wynikać także z programu rządowego lub studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy.

Jak powstaje?

Proces powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wieloetapowy. Na początek rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium. Na tej podstawie zostaje przygotowany projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projektanci mogą współpracować z innymi podmiotami. Po ukończeniu studium rada gminy podejmuje uchwałę o jego przyjęciu. Następnie zostaje podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Projektanci przygotowują projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy uwzględnia zgłoszone protesty i zarzuty. Podejmuje uchwałę w tym przedmiocie. Dopiero wtedy plan miejscowy może zostać ukończony. Proces planowania miejscowego jest zakończony podjęciem przez radę gminy uchwały ustalającej plan miejscowy.

Z czego się składa?

Plan składa się z części kartograficznej i opisowo-normatywnej. Rysunek planu jest sporządzany za pomocą techniki barwnej na mapowym podkładzie. Treść rysunku planu składa się z rozwiązań projektowych, nazwy obszaru objętego planem, zestawienie oznaczeń stosowanych na rysunku planu i skali opracowania. Obejmuje linie rozgraniczające tereny i linie wewnętrznego podziału tych obszarów. Zawiera linie zabudowy, układ komunikacyjny oraz trasy głównych przewodów do zaopatrzenia w wodę i energię. Przedstawia kolejność realizacji elementów zagospodarowania przestrzennego oraz szczegółowe usytuowanie i ukształtowanie urządzeń i obiektów.

Tekst planu dostarcza natomiast informacji i ustaleń, które nie mogą zostać wyrażone graficzne. W ustaleniach podaje się między innymi funkcje obszaru, który jest objęty planem, graniczne wielkości liczbowe, symbole i powierzchnie terenów, sposób użytkowania, kolejność realizacji ustaleń. Tekst planu prezentuje również wskaźnik intensywności zagospodarowania i wysokości budynków.

Rola planu miejscowego

Zadaniem planu miejscowego jest dostarczanie informacji, które należy uwzględniać przy szacowaniu wartości nieruchomości. Są to m.in. funkcja terenu i jej lokalizacja w stosunku do innych funkcji. Pełni rolę ważnego źródła informacji o roli, znaczeniu i lokalizacji nieruchomości.

Może Ci się również spodoba