Zobowiązania podzielne i niepodzielne. Co to jest? Co warto wiedzieć?

Wśród rożnych typów zobowiązań można wyróżnić podzielne i niepodzielne. Zobowiązanie podzielne jest stosunkiem obligacyjnym, w którym świadczenie jest podzielne.

Podzielność świadczenia występuje wtedy, gdy przy jego spełnieniu częściowym przedmiot zostanie zachowany bez istotnej zmiany, a wartość świadczenia nie ulegnie znaczącemu obniżeniu. Ustalając kwestię podzielności świadczenia trzeba wziąć pod uwagę fizyczne właściwości jego świadczenia oraz wartość ogólną świadczenia. Świadczenia niespełniające wskazanych kryteriów uznaje się za niepodzielne. Stosunki obligacyjne związane z nimi są nazywane z zobowiązaniami niepodzielnymi.

Świadczenia podzielne a wielość podmiotów

Świadczenie podzielne zostaje podzielone na tyle części, ilu jest wierzycieli i dłużników. W związku z tym dochodzi do powstania odrębnych stosunków zobowiązaniowych. Każdy ze stosunków ma za przedmiot świadczenie tej samej wielkości. Z okoliczności mogą jednak wynikać inne ustalenia. Wszystkie stosunki obligacyjne wynikają z takiego samego zdarzenia. Późniejsze zdarzenia związane z poszczególnymi stosunkami zobowiązaniowymi nie mają wpływu na pozostałe. Wierzyciel może zażądać od dłużnika wyłącznie takiej części, jaka na niego przypada. W razie niewypłacalności wierzyciel nie może żądać świadczenia należnego od tego dłużnika od pozostałych. Niewypłacalność dłużnika jest niekorzystna dla wierzyciela.

Świadczenia niepodzielne a wielość podmiotów

Jeżeli w stosunku obligacyjnym występuje świadczenie niepodzielne oraz występuje kilku wierzycieli lub dłużników ich sytuacja kształtuje się zgodnie z modelem solidarnego zobowiązania. Wtedy występuje z jednym stosunkiem zobowiązaniowym o dość złożonej strukturze. Jeżeli świadczenie przestało być niepodzielne nie ma konieczności korzystania z przepisów o solidarności wierzycieli lub dłużników. Strony stosunku obligacyjnego mogą decydować o tym w pewnych sytuacjach.

Może Ci się również spodoba