Umowy adhezyjne. Co to jest? Czym się charakteryzują?

Umowa adhezyjna jest umową, której treść została jednostronnie i ostatecznie ustalona przez jedną ze stron.

Treść umowy może zostać narzucona przez jedną ze stron, co powoduje znaczne ograniczenie swobody kontraktowania. Umowy adhezyjne pojawiły się w obrocie w dziewiętnastym stuleciu. Miało to związek z dynamicznym rozwojem produkcji i wymiany towarów i usług.

Koncepcja umowy adhezyjnej

Na przełomie XIX i XX wieku we francuskiej nauce prawa pojawiła się koncepcja adhezyjnego kontraktu. Stała się ona aktem przystąpienia, albo poddanie się przez słabszą stronę wzorcowi umowy zaproponowanemu przez stronę silniejszą. Strona słabsza podejmuje dobrowolnie decyzję o zawarciu tego typu umowy z konkretnym podmiotem. Dlatego też tego typu akty są uznawane za umowę. Przepisy przewidują mechanizmy ochrony słabszej strony.

Cechy umowy adhezyjnej

Umowa adhezyjna charakteryzuje się tym, że jej treść jest z góry przygotowana przez przedsiębiorcę. Kontrahent nie ma możliwości zmiany jej postanowień. Przedsiębiorca posiada specjalnie przygotowane wzory umów. Jeżeli jego kontrahent ich nie akceptuje, to zawarcie kontraktu nie jest możliwe.

Umowy zawierane w trybie adhezyjnym nie mogą naruszać interesów kontrahenta. Wprowadzono szereg uregulowań, które ograniczają to ryzyko. W razie umieszczenia w umowie adhezyjnej umowy niedozwolonej kontrahent ma możliwość wytoczenia powództwa przeciw przedsiębiorcy. Lista klauzul niedozwolonych znajduje się w Kodeksie Cywilnym. Informacje na ich temat można znaleźć również na stronie internetowej UOKiK.

Może Ci się również spodoba