Umowa darowizny pojazdu. Jak przygotować?

W umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Może przekazać dowolny składnik swojego majątku, np. samochód.

Stronami umowy mogą być osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niemająca zdolności do czynności prawnej (np. spółka partnerska). Darczyńca musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione nie mogą dokonać darowizny. Nawet jeżeli zawrą umowę, to będzie ona nieważna.

Forma umowy

Oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Jeżeli forma nie zostanie zachowana, to umowa będzie ważna. Wyjątkiem od tej zasady jest darowizna nieruchomości. Wtedy dokument musi zostać koniecznie sporządzony w formie aktu notarialnego, bo będzie nieważny.

Treść umowy

W umowie darowizny pojazdu należy wskazać miejsce i datę jej zawarcia oraz podać dane osobowe darczyńcy i obdarowanego obejmujące:

imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

numer i serię dowodu osobistego

PESEL

W pierwszym paragrafie powinno się znaleźć oświadczenie darczyńcy dotyczące przedmiotu umowy. Powinien oświadczyć, że jest właścicielem samochodu, podać jego markę i podstawowe dane (nr rejestracyjny, rok produkcji, nr nadwozia, nr dowodu rejestracyjnego). W oświadczeniu darczyńca powinien podać wartość samochodu (liczbowo i słownie) oraz podkreślić, że pojazd nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W drugim paragrafie darczyńca oświadcza, że daruje obdarowanemu wyżej określony pojazd. A obdarowany oświadcza, że przyjmuje darowiznę. Należy podać datę wydania przedmiotu darowizny (np. 20 sierpnia 2014 r.).

W kolejnym paragrafie darczyńca powinien oświadczyć, jaki stosunek pokrewieństwa łączy go z obdarowanym oraz podać, który raz czyni na jego rzecz darowiznę. Ma to znaczenie w przypadku dziedziczenia, ponieważ darowizny są zaliczane na poczet udziału przypadającego spadkobiercy i ewentualnego zachowku.

Zakończenie

W umowie należy wskazać osobę, która będzie zobowiązana do pokrycie kosztów związanych z umową. Najczęściej jest to obdarowany. Następnie trzeba podać, najlepiej w odrębnym paragrafie, w ilu egzemplarzach została spisana umowa. Obdarowany i darczyńca muszą podpisać się pod treścią umowy.

Może Ci się również spodoba