Podział spadku. Jak wygląda podział schedy?

Dział spadku następuje na podstawie sądowego orzeczenia, albo umowy zawartej między spadkobiercami. Można wyróżnić trzy sposoby podziału schedy.

Podział majątku spadkowego następuje na wniosek. Spadkobiercy powinni złożyć pismo w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie można go ustalić, to właściwym jest sąd, w którym znajduje się majątek spadkowy, albo część schedy.

Sposoby podziału

Sąd może przydzielić konkretne przedmioty objęte spadkiem określonym osobom odpowiednio do ich udziałów. Druga metoda polega na tym, że elementy schedy zostaną przydzielone niektórym spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałych. Ostatni sposób polega na sprzedaży przedmiotów należących do spadku i podziale uzyskanej kwoty między spadkobierców zgodnie z przypadającymi im udziałami.

Sądowy dział spadku

Sądowy dział spadku może być dokonany wyłącznie na wniosek. Trzeba powołać się na postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia przygotowany przez notariusza. W piśmie należy podać testamenty, jakie sporządził spadkodawca, a także miejsce ich złożenia. Do wniosku trzeba załączyć spis inwentarza. Jeśli nie został sporządzony, to trzeba wskazać w piśmie majątek spadkowy do podziału. Trzeba pamiętać o załączeniu odpisu z księgi wieczystej, jeżeli w skład schedy wchodzi nieruchomość. Współspadkobiercy muszą podać swoje dane osobowe (wiek, zawód, stan rodzinny) oraz informacje dotyczące swoich zarobków i majątku oraz dochodów i majątku małżonka. Powinni wyjaśnić, w jaki sposób dotychczas korzystali ze spadku oraz podać okoliczności mogące mieć wpływ na podział (np. nieruchomość jest od lat zamieszkiwana przez córkę testatora, który był pod jej stałą opieką).

Podział gospodarstwa rolnego

W przypadku, gdy przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy muszą podać dane o tym, kto pracuje w nim i je prowadzi. Gdyby zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego poprzez podział między współwłaścicieli (spadkobierców) byłoby niezgodne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd zrezygnuje z tego rozwiązania. Przyzna gospodarstwo rolne jednemu ze spadkobierców. Najpierw zapyta o zgodę wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli nie wskażą konkretnej osoby, sąd przydzieli gospodarstwo spadkobiercy, który je prowadzi, albo w nim stale pracuje. Wybierze dziedzica, który da najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia. Na wniosek wszystkich spadkobierców sąd może zarządzić sprzedaż gospodarstwa.

Jeśli gospodarstwo rolne zostanie przyznane jednemu spadkobiercy, to pozostałym należy się spłata. Sąd określając jej wysokość weźmie pod uwagę typ, rozmiar i stan gospodarstwa oraz sytuację majątkową i osobistą spadkobierców.

Co zalicza się na poczet schedy spadkowej?

Na poczet udziału przypadającemu każdemu ze spadkobierców zalicza się koszty wychowania i wykształcenia ogólnego przekraczające przeciętną miarę przyjętą w określonym środowisku (np. finansowanie edukacji w szkole średniej za granicą). Do schedy zalicza się również darowizny i zapisy windykacyjne. Wartość przedmiotu darowizny jest obliczana według stanu z chwili jej uczynienia, ale wg cen z chwili działu spadku.

Może Ci się również spodoba