Odrzucenie spadku. Jak skutecznie odrzucić spadek?

Spadkobierca, który chce odrzucić spadek musi złożyć odpowiednie oświadczenie. Podpowiadamy jak to uczynić, aby wywołało skutki prawne.

Oświadczenie o odrzuceniu schedy należy złożyć przed sądem. Spadkobierca może wybrać się do sądu, w którego okręgu znajduje się jego miejsce zamieszkania bądź pobytu, albo przed sądem spadku. Oświadczenie może zostać złożone także przed notariuszem.

Treść oświadczenia

Oświadczenie o odrzuceniu spadku jest nieodwołalne. W sądzie można złożyć je ustnie do protokołu, albo na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. Jego treść powinna obejmować imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce zgonu oraz ostatniego zamieszkania. Następnie należy podać tytuł powołania do spadku, a zatem poinformować czy dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu czy ustawy. Na koniec należy wyrazić wolę odrzucenia spadku. Osoba składająca oświadczenie powinna wymienić osoby należące do kręgu spadkobierców i testamenty, nawet te nieważne. Koszt złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku u notariusza wynosi 50 zł . Tyle samo kosztuje złożenie wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Pamiętaj o załącznikach

Sąd i notariusz wymagają załączenia do oświadczenia pewnych dokumentów. Trzeba dysponować wypisem aktu zgonu spadkodawcy, albo prawomocnym orzeczeniem sądowym o uznaniu za zmarłego czy też stwierdzeniu zgonu. Dwa ostatnie dokumenty są wydawane przez sąd w wyjątkowych sytuacjach.

Kiedy oświadczenie jest nieważne?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem, albo z zastrzeżeniem terminu jest nieważne. Jeżeli zostanie złożone przez osobę, która znajdowała się w stanie wyłączającym świadome, albo swobodne wyrażenie woli także nie zostanie uznane za skuteczne. Nieważne będzie też oświadczenie złożone pod wpływem błędu. Pomyłka może dotyczyć osoby spadkodawcy, tytułu powołania, albo przedmiotu spadku. Jeżeli oświadczenie o odrzuceniu spadku zostanie złożone pod wpływem groźby, to także będzie nieważne. Groźba musi być poważna oraz związana z osobą lub jej majątkiem. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy ktoś chcąc zmusić prawowitego spadkobierce do złożenia woli o odrzuceniu spadku grozi mu podjęciem określonych, negatywnych działań.

Jak uchylić się od skutków oświadczenia?

Uchylenie się od skutków oświadczenia o odrzuceniu spadku jest możliwe tylko wtedy, gdy jest nieważne z wymienionych wyżej powodów. Może nastąpić wyłącznie przed sądem. Jego zadaniem jest ustalenie, czy oświadczenie zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. Spadkobierca musi udowodnić, że tak rzeczywiście było. Jednocześnie powinien oświadczyć, czy przyjmuje spadek, czy nie. Nie warto zwlekać, bo prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia wygasa po roku od wykrycia błędu, albo od ustania stanu obawy wywołanego groźbą.

Może Ci się również spodoba