Oddanie nieruchomości w trwały zarząd. Na czym polega?

Trwały zarząd został wprowadzony do polskiego prawa z dniem 1 stycznia 1998 roku. Jest prawną formą władania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Przysługuje wyłącznie niektórym jednostkom organizacyjnym.

Komu przysługuje prawo trwałego zarządu?

Prawo trwałego zarządu przysługuje samorządowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej względem nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego. Z tego prawa mogą skorzystać także państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa.

Jakie nieruchomości mogą być oddane w trwały zarząd?

W trwały zarząd można oddać nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Można oddać tylko nieruchomość gruntową, albo lokalową. Oddanie nieruchomości budynkowej byłoby bezprzedmiotowe. Zarówno grunt, jak i budynek muszą być własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Trwały zarząd musi być ujawniony w II dziale księgi wieczystej. We wpisie jest wymieniony Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego i jednostka organizacyjne, której przysługuje wspomniane prawo.

Nabycie prawa trwałego zarządu

Prawo trwałego zarządu jest nabywane przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną na podstawie decyzji właściwego organu, z mocy prawa poprzez nabycie gruntów na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, albo w wyniku przekazania. Są zatem trzy możliwości.

Nabycie prawa na podstawie decyzji i przekazania następuje na wniosek zainteresowanego. Organ wydający decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu uwzględnia potrzeby korzystania z nieruchomości do realizacji celów, które są związane z działalnością jednostki. Są to okoliczności wpływające też na czas ustanowienia trwałego zarządu. Może zostać ustanowiony na czas oznaczony, albo nieoznaczony.

Na czym polega prawo trwałego zarządu?

Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej jej w trwały zarząd. Może prowadzić w niej działalność. Przeprowadzenie modernizacji przebudowy, nadbudowy, odbudowy, zabudowy czy rozbudowy wymaga zgody organu nadzorującego. Podobnie jest w przypadku, gdy jednostka organizacyjna chciałaby przekazać nieruchomość, albo jej część w najem, dzierżawę bądź zawrzeć umowę użyczenia.

Może Ci się również spodoba