Nieruchomości. Jakie są ich rodzaje?

Nieruchomość jest prawnym określeniem gruntu, lokalu, albo budynku. Według kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, które są odrębnym przedmiotem własności (pot. grunty), jak i budynki oraz wyodrębnione z nich lokale, jeżeli stały się przedmiotem własności na mocy szczególnych przepisów.

To co na gruncie, przypada gruntowi

Nieruchomość obejmuje nie tylko sam grunt, ale również wszystkie elementy, które są z nią połączone w trwały sposób. Należą do nich budynki, inne urządzenia, drzewa i inne rośliny. Taki sposób traktowania nieruchomości jest wynikiem przyjęcia zasady, że to co na gruncie przypada gruntowi. Większość nieruchomości to nieruchomości gruntowe. Budynki i lokale są odrębnym przedmiotem własności tylko w drodze wyjątku. Przykładem są budynki wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, które należą do użytkownika. Obecnie przyjmuje się podział na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe.

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa jest częścią powierzchni ziemskiej, która jest odrębnym przedmiotem własności. Można zostać podzielona na podstawie czynności prawnych (np. umowy), orzeczenia sądowego oraz innych zdarzeń prawnych (np. zasiedzenia). W ramach nieruchomości gruntowych można wyróżnić grunty rolne. Działka nie musi być jedną nieruchomością. Jest pojęciem prawa geodezyjnego i kartograficznego. W praktyce jedna działka może składać się z paru nieruchomości, albo wchodzić w skład większej, wraz z innymi działkami.

Nieruchomości budynkowe i lokalowe

Nieruchomość budynkowa może być budynkiem, albo urządzeniem połączonym z gruntem w trwały sposób. Powstaje z mocy przepisów szczególnych, które są wyjątkiem od zasady opisanej na wstępie. Trwałe połączenie oznacza, że nie można odłączyć ich od powierzchni bez uszkodzenia konstrukcji. Nieruchomością budynkową nie będzie więc budka, czy przyczepa. Granice budynkowej nieruchomości są wyznaczane jej konstrukcją. Własność budynku nie rozciąga się ani pod jego konstrukcją, ani ponad nią.

Nieruchomość lokalowa jest mieszkalnym lub użytkowym lokalem. Nieruchomości lokalowe tworzą najmniej liczną grupę. Prawo nakłada szereg wymogów, które muszą być spełnione, aby było możliwe powstanie nieruchomości lokalowej.

Może Ci się również spodoba