Mieszkanie komunalne. Kto może je otrzymać? Jakie są procedury?

Mieszkanie komunalne jest określeniem używanym w stosunku do lokali, które stanowią własność gmin bądź gminnych osób prawnych. Mieszkania komunalne współtworzą zasób mieszkaniowy gminy, która ma prawo do decydowania o tym, komu zostaną przyznane.

Kryteria przyznania mieszkania komunalnego

Rada gminy podejmuje uchwałę w zakresie warunków przyznania mieszkania komunalnego. W związku z tym kryteria mogą różnić się w zależności od gminy. Mieszkania komunalne są przeznaczone dla mieszkańców, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Są to osoby zamieszkujące gminę, ale nie posiadające własnego mieszkania bądź mieszkające w lokalach, gdzie na jedną osobę przypada do 5-6 metrów kwadratowych. Osoba, która nie posiada samodzielnego lokalu (np. zamieszkuje pokój, ale dzieli łazienkę z innymi) również może ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Decydującą rolę odgrywa dochód przypadający na jedną osobę pozostającą w gospodarstwie domowym. Nie może przekraczać 75% najniższej emerytury. Limit może być ustanowiony w różnych gminach na innym poziomie, lecz podany w artykule występuje najczęściej. Obliczając wysokość dochodu należy uwzględnić ostatni kwartał poprzedzający złożenie wniosku. W niektórych gminach wprowadzono dodatkowe wymogi dotyczące wnioskodawców, na przykład warunek bycia zameldowanym na terenie gminy przez określony czas.

Pierwszeństwo przydziału mieszkań komunalnych

Rodziny mieszkające w budynkach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia oraz kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne lub obłożnie chore, osoby bezrobotne, emeryci i renciści mają pierwszeństwo w przyznaniu mieszkania komunalnego. Niemniej muszą spełnić takie same kryteria, jak inni wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek?

Formularz wniosku jest dostępny w Internecie. Należy go wydrukować i wypełnić danymi osobowymi. Przed złożeniem wniosku warto osobiście stawić się w wydziale mieszkaniowym, aby upewnić się, że jest wypełniony poprawnie. Pismo powinno zostać złożone w wydziale mieszkań, albo w zakładzie gospodarki mieszkaniowej administrującej budynkami mieszkalnymi gminy. Do wniosku należy załączyć dokumenty wymagane przez gminę. Wymagania odnośnie do załączników również nie są jednolite. Każda gmina wymaga zaświadczenia o dochodach. Informacje na ten temat można uzyskać w wydziale mieszkaniowym.

Decyzja komisji mieszkaniowej

Wnioski o przyznanie mieszkania komunalnego są rozpatrywane przez komisję mieszkaniową, która działa przy urzędzie gminy. Trzykrotna odmowa przyjęcia zaproponowanego mieszkania, niepodpisanie umowy najmu w terminie, albo braki formalne (np. brak załączników) powodują, że wnioskodawca zostaje skreślony z listy oczekujących, albo przesunięty na jej koniec.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku komisja mieszkaniowa proponuje lokal komunalny. Od tego dnia jest liczony termin na podpisanie umowy najmu z gminą. Umowa jest podpisywana na określony czas, z reguły na rok. Prawidłowa eksploatacja mieszkania komunalnego oraz regularne uiszczanie opłat umożliwiają przedłużenie umowy o kolejne 5 lat. Podobnie jest w przypadku, gdy sytuacja życiowa i mieszkaniowa wnioskodawcy nie uległa poprawie.

Może Ci się również spodoba