Kategoria: Ekonomia, porady

Wyodrębnienie lokalu. Co to jest? Kiedy jest możliwe?

Wyodrębnienie lokalu jest możliwe, gdy zostanie spełniona zaledwie jeden warunek. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu. Dokument potwierdzający samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest wydawany przez starostę na wniosek zainteresowanego....

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kiedy jest możliwe? Na czym polega?

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym podobnym do własności. Prezentujemy, jak użytkownik wieczysty może stać się właścicielem użytkowanego gruntu oraz kiedy jest to możliwe. Użytkownik wieczysty może korzystać z określonej nieruchomości gruntowej w zamian za...

Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości. Co to jest? Jak przebiega?

Postępowanie rozgraniczeniowe przebiega w kilku etapach. Wyjaśniamy na czym one polegają i kiedy mogą być przeprowadzone. Postępowanie rozgraniczeniowe jest przeprowadzane na podstawie art. 153 kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym artykułem granice nieruchomości są wytyczane...

Ograniczenie praw do nieruchomości. Co to jest? Kiedy jest możliwe? Na czym polega?

Prawo własności gwarantowane przez konstytucję oraz szereg ustaw może w szczególnych i uzasadnionych przypadkach podlegać pewnym ograniczeniom. Wyjaśniamy na czym one polegają oraz kiedy mogą zostać wprowadzone. Ograniczenie praw do nieruchomości jest możliwe w...

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Co to jest? Na czym polega?

Utrata własności nieruchomości w wyniku decyzji wywłaszczeniowej nie zawsze jest bezpowrotna. W niektórych przypadkach może dojść do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Możliwość zwrotu wywłaszczonej nieruchomości występuje wtedy, gdy Skarb Państwa lub gmina nie wykorzystają jej...

Prawo pierwokupu. Co to jest? Na czym polega?

Prawo pierwokupu jest uprawnieniem przysługującym osobie trzeciej względem sprzedawcy, który chce zbyć określoną rzecz. Poniżej wyjaśniamy jak z niego skorzystać. Prawo pierwokupu jest zastrzeżeniem pierwszeństwa do zakupu rzeczy w razie, gdyby druga strona sprzedała...

Umowa najmu mieszkania. Na co zwrócić uwagę? Jak przygotować?

Umowa najmu mieszkania zawiera szereg praw i obowiązków przysługujących wynajmującemu i najemcy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z tymi zagadnieniami. Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest oddanie najemcy przedmiotu najmu w okresowe używanie. Musi umożliwi odebranie...

Sprzedaż nieruchomości państwowych w przetargu. Co to jest? Jak działa?

Zbycie nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego odbywa się w drodze przetargu. Poniżej wyjaśniamy na czym polega postępowanie przetargowe i jak przebiega. Tryb zbywania nieruchomości w przetargu składa się z...

Scalenie i podział nieruchomości. Na czym polega?

Scalenie i podział nieruchomości służy przekształceniu nieruchomości, które zostały niekorzystnie ukształtowane. Najpierw dochodzi do scalenia gruntu, a następnie do ponownego podziału. Problemy związane ze scaleniem nieruchomości i ich ponownym podziałem na działki zostały uregulowane...

Podział nieruchomości na działki budowlane. Co to jest? Na czym polega?

Podział dużej nieruchomości gruntowej na mniejsze jest bardzo opłacalny. Sprzedaż kilku niewielkich działek budowlanych jest łatwiejsza, a co za tym idzie bardziej dochodowa. Poniżej wyjaśniamy, jakie formalności trzeba dopełnić, aby podzielić grunt. Podział nieruchomości...

Umowa renty. Co to jest? Na czym polega?

W umowie renty jedna osoba zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń. Świadczenie może mieć formę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku (np. zboże). Umowa renty może zostać ustanowiona za wynagrodzeniem, albo nieodpłatnie....